واردات سیر به اتحادیه اروپا منوط به مجوز واردات و گواهی مبدا است. مقررات اجرایی اتحادیه اروپا 341/2007 و مقررات اجرایی اتحادیه اروپا 2016/2243 شرایطی را برای اداره سهمیه های تعرفه ای و معرفی سیستم مجوزهای واردات و گواهی مبدا برای سیر و برخی دیگر از محصولات کشاورزی وارداتی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا تعیین می کنند. اتحادیه اروپا سیر را عمدتا از چین و آرژانتین وارد می کند.

الزامات :

گواهی مبداء

ثبت در سامانه IMSOC

گواهی نامه محصول غیر تراریخته

گواهی نامه PHYTOSANITARY