سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

انواع آنالیز آزمایشگاهی زعفران جهت تشخیص کیفیت آن
آزمایشات و آنالیزی که بر روی محصول زعفران انجام می شود، به صورت کلی در 4 دسته قرار می گیرند.

آنالیز فیزیکی زعفران
در آنالیز فیزیکی زعفران، آیتم های مختلفی وجود دارد که محصول را به لحاظ ظاهر مورد بررسی قرار می دهد.
از جمله رطوبت، درصد خاکستر، خامه همراه زعفران و …
در این دسته، پارامتر رطوبت زعفران از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آنالیز شیمیایی زعفران
در این نوع آنالیز، آیتم هایی مورد بررسی قرار می گیرد که مربوط به ساختار شیمیایی زعفران است. از جمله کروسین، پیکروکروسین و سافرانال که مهمترین بخش این آنالیز می باشند.
آنالیز میکروبی زعفران
رایجترین نوع آنالیز زعفران، آنالیز فیزیکی و شیمیایی است که در بسیاری از موارد، کافی است.
اما نوع دیگری از آنالیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آن هم آنالیز میکروبی زعفران است که از جهت پارامترهای میکروبی مورد سنجش قرار میگیرد.
آنالیز فلزات سنگین زعفران
دیگر آنالیز زعفران، مربوط به مواد فلزی است که باید مقادیر آن در حد استاندارد باشد.
درواقع این آزمایش برای تشخیص هرگونه آلودگی های فلزی از قبیل جیوه و … است