سلام ، به سایت گروه بازرسی ICNET خوش آمدید.

EN 81 تست ایمنی برای ساخت و مونتاژ آسانسور

گروه بازرسی ICNET با داشتن نیروهای متخصص و زیرساخت های فن آوری ، خدمات معتبری را در محدوده قوانین ایمنی عمومی و تأیید تولید برای ساخت و مونتاژ آسانسور ارائه می دهد. آزمایشگاه ها یتحت قرارداد با ما خدمات آزمایش معتبر و تایید شده را در تمام استانداردهای زیر در خانواده استاندارد EN 81 ارائه می دهد.